【VIP】卢帅LOGO特训营 百度网盘(4.85G)

【VIP】卢帅LOGO特训营资源大小共:4.85G,该课程资源共1038个文件,其中包含50个高清视频,15相关文档,详见下面资源目录。

【VIP】卢帅LOGO特训营 百度网盘(4.85G)

【VIP】卢帅LOGO特训营 百度网盘(4.85G)

资源目录:

【VIP】卢帅LOGO特训营 [4.85G]

LOGO特训营-10节 [308.53M]

人物logo欣赏 [3.17M]

1 – 1-1F6010Z400.jpg [24.23K]

1 (1).jpg [31.52K]

1 (10).jpg [13.36K]

1 (10)_20180718141251.jpg [13.36K]

1 (100).jpg [14.88K]

1 (101).jpg [29.91K]

1 (102).jpg [20.06K]

1 (103).jpg [10.17K]

1 (104).jpg [20.24K]

1 (105).jpg [31.64K]

1 (105)_20180718141251.jpg [31.64K]

1 (106).jpg [17.84K]

1 (11).jpg [15.55K]

1 (12).jpg [25.29K]

1 (13).jpg [20.90K]

1 (14).jpg [58.60K]

1 (15).jpg [56.46K]

1 (16).jpg [58.65K]

1 (17).jpg [35.36K]

1 (18).jpg [28.43K]

1 (19).jpg [14.86K]

1 (2).jpg [34.21K]

1 (20).jpg [31.63K]

1 (21).jpg [27.71K]

1 (21)_20180718141251.jpg [27.71K]

1 (22).jpg [40.41K]

1 (23).jpg [50.57K]

1 (24).jpg [19.81K]

1 (25).jpg [22.31K]

1 (26).jpg [31.93K]

1 (26)_20180718141252.jpg [31.93K]

1 (27).jpg [13.88K]

1 (28).jpg [9.17K]

1 (29).jpg [69.67K]

1 (3).jpg [24.84K]

1 (30).jpg [15.76K]

1 (31).jpg [26.63K]

1 (31)_20180718141251.jpg [26.63K]

1 (32).jpg [52.84K]

1 (33).jpg [44.53K]

1 (34).jpg [52.63K]

1 (35).jpg [23.77K]

1 (36).jpg [23.35K]

1 (37).jpg [23.02K]

1 (37)_20180718141251.jpg [23.02K]

1 (38).jpg [26.56K]

1 (39).jpg [34.43K]

1 (4).jpg [21.08K]

1 (40).jpg [24.82K]

1 (41).jpg [25.52K]

1 (42).jpg [25.00K]

1 (43).jpg [22.63K]

1 (44).jpg [20.76K]

1 (45).jpg [30.17K]

1 (46).jpg [16.25K]

1 (47).jpg [13.87K]

1 (48).jpg [38.22K]

1 (49).jpg [19.45K]

1 (49)_20180718141251.jpg [19.45K]

1 (5).jpg [31.58K]

1 (50).jpg [36.30K]

1 (51).jpg [23.61K]

1 (52).jpg [24.48K]

1 (53).jpg [24.87K]

1 (53)_20180718141252.jpg [24.87K]

1 (54).jpg [21.88K]

1 (55).jpg [28.30K]

1 (56).jpg [26.19K]

1 (57).jpg [13.74K]

1 (58).jpg [15.14K]

1 (59).jpg [13.11K]

1 (59)_20180718141252.jpg [13.11K]

1 (6).jpg [27.61K]

1 (60).jpg [34.13K]

1 (61).jpg [57.02K]

1 (62).jpg [12.91K]

1 (63).jpg [10.76K]

1 (64).jpg [17.89K]

1 (64)_20180718141252.jpg [17.89K]

1 (65).jpg [23.11K]

1 (66).jpg [21.62K]

1 (67).jpg [18.52K]

1 (68).jpg [22.21K]

1 (69).jpg [18.87K]

1 (7).jpg [30.03K]

1 (70).jpg [16.96K]

1 (71).jpg [14.70K]

1 (72).jpg [17.30K]

1 (73).jpg [16.12K]

1 (74).jpg [16.50K]

1 (75).jpg [18.23K]

1 (76).jpg [31.09K]

1 (76)_20180718141252.jpg [31.09K]

1 (77).jpg [21.29K]

1 (78).jpg [10.77K]

1 (79).jpg [5.74K]

1 (8).jpg [13.22K]

1 (80).jpg [12.60K]

1 (80)_20180718141252.jpg [12.60K]

1 (81).jpg [11.46K]

1 (82).jpg [10.82K]

1 (83).jpg [18.87K]

1 (84).jpg [15.78K]

1 (85).jpg [18.82K]

1 (86).jpg [42.73K]

1 (86)_20180718141252.jpg [42.73K]

1 (87).jpg [28.72K]

1 (88).jpg [33.37K]

1 (89).jpg [34.13K]

1 (9).jpg [33.18K]

1 (90).jpg [39.32K]

1 (91).jpg [30.79K]

1 (91)_20180718141252.jpg [30.79K]

1 (92).jpg [24.41K]

1 (93).jpg [25.99K]

1 (94).jpg [12.26K]

1 (95).jpg [12.59K]

1 (96).jpg [37.86K]

1 (97).jpg [46.98K]

1 (98).jpg [31.02K]

1 (99).jpg [11.89K]

2 – 1-1F60PT545.jpg [27.73K]

6 – 1-1F6010Z411.jpg [29.67K]

7 – 7-1F520145109.png [33.02K]

8 – 1-160F6094516.jpg [29.25K]

8 – 1-160F6094516_20180718141252.jpg [29.25K]

视频 [298.64M]

1.mp4 [127.47M]

2.mp4 [142.43M]

3.mp4 [7.34M]

4.mp4 [21.39M]

0bd344c35f463ba917bbe847f2312c0118d323b017d5d-H3RSFH_fw658.png [62.39K]

0bd344c35f463ba917bbe847f2312c0118d323b017d5d-H3RSFH_fw658_20180718141251.png [62.39K]

2.jpg [0.98M]

f66e4e2fa186dbeed8c7b26007541229a762cc2116725-sf8HEs_fw658.jpg [82.64K]

pexels-photo-736716.jpeg [220.43K]

老人1.jpg [89.24K]

命题.docx [13.22K]

人物 logo练习.ai [2.48M]

人物logo练习2.ai [2.63M]

西北果叔.jpg [106.41K]

LOGO特训营-11节 [304.76M]

1.mp4 [60.04M]

2.mp4 [22.83M]

3.mp4 [4.19M]

4.mp4 [99.76M]

5.mp4 [117.94M]

LOGO特训营-12节 [330.77M]

1.mp4 [21.73M]

2.mp4 [69.20M]

3.mp4 [2.20M]

4.mp4 [129.81M]

5.mp4 [107.82M]

LOGO特训营-13节 [251.68M]

1.mp4 [94.04M]

2.mp4 [120.81M]

3.mp4 [36.83M]

LOGO特训营-1节 [472.43M]

首字母logo欣赏 [1.68M]

1 – 1-1FP3140Z6.jpg [10.89K]

1 – 1-1FZG35031.jpg [11.23K]

1 – 7-1FP6214923.png [9.28K]

1 (1).jpg [33.24K]

1 (10).jpg [15.26K]

1 (11).jpg [12.91K]

1 (12).jpg [9.14K]

1 (13).jpg [17.24K]

1 (14).jpg [20.37K]

1 (15).jpg [20.02K]

1 (16).jpg [20.99K]

1 (17).jpg [21.97K]

1 (18).jpg [18.25K]

1 (19).jpg [12.64K]

1 (2).jpg [14.38K]

1 (2).png [8.04K]

1 (20).jpg [9.37K]

1 (21).jpg [18.59K]

1 (22).jpg [17.15K]

1 (23).jpg [15.32K]

1 (24).jpg [15.05K]

1 (25).jpg [13.25K]

1 (26).jpg [10.32K]

1 (27).jpg [18.72K]

1 (28).jpg [9.69K]

1 (29).jpg [9.17K]

1 (3).jpg [17.95K]

1 (30).jpg [13.78K]

1 (31).jpg [15.13K]

1 (32).jpg [12.68K]

1 (33).jpg [8.91K]

1 (34).jpg [30.06K]

1 (35).jpg [14.82K]

1 (36).jpg [20.82K]

1 (37).jpg [8.21K]

1 (38).jpg [8.18K]

1 (39).jpg [7.37K]

1 (4).jpg [28.21K]

1 (40).jpg [21.04K]

1 (41).jpg [23.74K]

1 (42).jpg [7.31K]

1 (43).jpg [28.76K]

1 (44).jpg [14.36K]

1 (45).jpg [8.47K]

1 (46).jpg [9.39K]

1 (47).jpg [5.53K]

1 (48).jpg [15.60K]

1 (49).jpg [13.40K]

1 (5).jpg [16.00K]

1 (50).jpg [13.43K]

1 (51).jpg [12.16K]

1 (52).jpg [12.56K]

1 (53).jpg [20.83K]

1 (54).jpg [22.91K]

1 (55).jpg [21.45K]

1 (56).jpg [21.00K]

1 (57).jpg [20.24K]

1 (58).jpg [16.43K]

1 (59).jpg [17.98K]

1 (6).jpg [11.41K]

1 (60).jpg [17.49K]

1 (61).jpg [14.92K]

1 (62).jpg [21.41K]

1 (63).jpg [21.80K]

1 (64).jpg [30.94K]

1 (65).jpg [19.23K]

1 (66).jpg [10.96K]

1 (67).jpg [17.59K]

1 (68).jpg [14.59K]

1 (69).jpg [21.93K]

1 (7).jpg [13.08K]

1 (70).jpg [16.64K]

1 (71).jpg [15.49K]

1 (72).jpg [18.54K]

1 (73).jpg [12.25K]

1 (74).jpg [22.58K]

1 (75).jpg [12.72K]

1 (76).jpg [26.81K]

1 (77).jpg [21.76K]

1 (78).jpg [19.51K]

1 (79).jpg [18.81K]

1 (8).jpg [11.59K]

1 (80).jpg [19.20K]

1 (81).jpg [16.50K]

1 (82).jpg [13.66K]

1 (83).jpg [14.66K]

1 (84).jpg [20.44K]

1 (85).jpg [16.46K]

1 (86).jpg [17.05K]

1 (87).jpg [18.29K]

1 (88).jpg [16.52K]

1 (89).jpg [19.86K]

1 (9).jpg [23.52K]

1 (90).jpg [19.29K]

1 (91).jpg [18.50K]

1 (92).jpg [11.58K]

1 (93).jpg [27.28K]

11 – 1-1F619104532.jpg [8.90K]

2 – 1-160P3104K2.jpg [26.46K]

2 – 7-1FP6214925.png [7.51K]

4 – 1-16061FZ234.jpg [15.59K]

5 – 1-1F220151521.jpg [18.72K]

7 – 1-1G009125S1.jpg [17.14K]

8 – 1-1F619104500.jpg [7.97K]

9 – 1-1G009125S7.jpg [16.71K]

1.gif [4.10M]

10.gif [270.93K]

2.gif [3.96M]

3.gif [1.43M]

4.gif [1.45M]

5.gif [0.98M]

6.gif [5.34M]

7.gif [1.25M]

8.gif [4.81M]

9.gif [1.67M]

LOGO特训营-1节.mp4 [443.76M]

LOGO问卷.doc [471.09K]

标准制图.ai [1.26M]

LOGO特训营-2节 [339.89M]

1.mp4 [104.37M]

2.mp4 [68.37M]

3.mp4 [85.48M]

4.mp4 [81.67M]

LOGO特训营-3节 [253.53M]

1.mp4 [76.02M]

2.mp4 [52.79M]

3.mp4 [60.13M]

4.mp4 [63.59M]

实操演示.ai [1.00M]

LOGO特训营-4节 [347.07M]

实战项目 [1.64M]

01 字体设计 [1.59M]

水木云欣logo.ai [1.54M]

要求.docx [56.26K]

02 连锁超市logo [52.67K]

要求.docx [52.67K]

视频 [336.41M]

01.mp4 [123.17M]

02.mp4 [108.14M]

03.mp4 [105.11M]

优秀作业 [4.44M]

1.jpg [479.29K]

2.jpg [368.16K]

3.jpg [381.17K]

4.jpg [842.64K]

5.jpg [549.31K]

6.jpg [537.63K]

7.jpg [484.68K]

8.jpg [450.89K]

9.jpg [453.85K]

4771bea09db9f15a7e03cd4bf8a3cff9384a624181e79-DOGsJT_fw658.png [479.70K]

48872ec3c87da91934a2f99006e03e54fa7ad5d5226f8-l9egmj_fw658.jpg [40.94K]

555.jpg [131.77K]

560c2e0033a81474102f27382249035ccb0c33fd3ef21-T0FsLL_fw658.png [294.12K]

可爱字体.jpg [26.09K]

可爱字体1.jpg [94.39K]

可爱字体2.jpg [52.99K]

可爱字体3.jpg [1.14M]

可爱字体4.jpg [108.36K]

奶茶铺.ai [2.23M]

LOGO特训营-5节 [265.43M]

logo简单设计提案延展范例 [51.44M]

0.jpg [319.81K]

1.jpg [89.39K]

1.png [1.84M]

10.jpg [173.46K]

10.png [1.69M]

11.jpg [101.49K]

12.jpg [67.80K]

13.jpg [36.03K]

14.jpg [286.42K]

15.jpg [95.57K]

16.jpg [234.82K]

17.jpg [367.44K]

18.jpg [134.44K]

2.jpg [294.70K]

2.png [1.16M]

3.jpg [277.00K]

3.png [1.85M]

4.jpg [117.56K]

4.png [208.56K]

5.jpg [108.98K]

5.png [449.25K]

6.jpg [286.89K]

6.png [861.09K]

7.jpg [235.00K]

7.png [861.09K]

8.jpg [212.76K]

8.png [287.51K]

9.jpg [220.37K]

9.png [1.32M]

comilli标志设计提案延展.ai [37.41M]

版画形式logo欣赏 [1.74M]

1 – 1-1F6010Z400.jpg [24.23K]

1 (1).jpg [39.54K]

1 (10).jpg [25.47K]

1 (11).jpg [32.45K]

1 (12).jpg [16.33K]

1 (13).jpg [54.84K]

1 (14).jpg [44.56K]

1 (15).jpg [57.02K]

1 (16).jpg [50.58K]

1 (17).jpg [39.24K]

1 (18).jpg [24.05K]

1 (19).jpg [35.22K]

1 (2).jpg [32.56K]

1 (20).jpg [39.10K]

1 (21).jpg [52.59K]

1 (22).jpg [53.50K]

1 (23).jpg [50.10K]

1 (24).jpg [41.78K]

1 (25).jpg [57.00K]

1 (26).jpg [13.86K]

1 (27).jpg [56.42K]

1 (28).jpg [46.15K]

1 (29).jpg [38.54K]

1 (3).jpg [42.54K]

1 (30).jpg [47.13K]

1 (31).jpg [30.54K]

1 (32).jpg [39.65K]

1 (33).jpg [33.69K]

1 (34).jpg [46.88K]

1 (35).jpg [35.54K]

1 (36).jpg [45.52K]

1 (37).jpg [14.76K]

1 (4).jpg [31.23K]

1 (5).jpg [61.42K]

1 (6).jpg [34.13K]

1 (7).jpg [50.67K]

1 (8).jpg [33.81K]

1 (9).jpg [38.49K]

2 – 1-1F6010Z402.jpg [26.99K]

3 – 1-160F6094506.jpg [49.55K]

3 – 1-1F6010Z404.jpg [38.77K]

4 – 1-1F6010Z407.jpg [31.51K]

5 – 1-1F6010Z409.jpg [35.35K]

6 – 1-1F6010Z411.jpg [29.67K]

7 – 1-1F6010Z413.jpg [30.78K]

8 – 1-1F6010Z415.jpg [29.93K]

徽章类logo欣赏 [6.79M]

1 (1).jpg [57.96K]

1 (10).jpg [35.27K]

1 (12).jpg [38.31K]

1 (13).jpg [25.29K]

1 (14).jpg [14.55K]

1 (15).jpg [23.95K]

1 (16).jpg [12.68K]

1 (17).jpg [22.19K]

1 (18).jpg [25.43K]

1 (19).jpg [12.45K]

1 (2).jpg [24.84K]

1 (20).jpg [12.89K]

1 (21).jpg [44.71K]

1 (22).jpg [23.99K]

1 (23).jpg [28.26K]

1 (24).jpg [28.79K]

1 (25).jpg [63.38K]

1 (26).jpg [63.02K]

1 (27).jpg [55.41K]

1 (28).jpg [61.42K]

1 (29).jpg [58.09K]

1 (3).jpg [20.32K]

1 (30).jpg [56.03K]

1 (31).jpg [54.19K]

1 (32).jpg [55.57K]

1 (33).jpg [56.46K]

1 (34).jpg [50.76K]

1 (35).jpg [62.10K]

1 (36).jpg [54.26K]

1 (37).jpg [58.60K]

1 (38).jpg [60.48K]

1 (39).jpg [58.65K]

1 (4).jpg [17.84K]

1 (40).jpg [55.87K]

1 (41).jpg [60.04K]

1 (42).jpg [13.30K]

1 (43).jpg [18.33K]

1 (44).jpg [32.56K]

1 (45).jpg [24.52K]

1 (46).jpg [18.24K]

1 (47).jpg [36.25K]

1 (48).jpg [29.86K]

1 (49).jpg [22.65K]

1 (5).jpg [37.38K]

1 (50).jpg [28.68K]

1 (51).jpg [57.02K]

1 (52).jpg [39.54K]

1 (53).jpg [39.65K]

1 (54).jpg [50.67K]

1 (55).jpg [17.93K]

1 (56).jpg [19.76K]

1 (57).jpg [16.21K]

1 (58).jpg [15.63K]

1 (59).jpg [44.88K]

1 (6).jpg [31.62K]

1 (60).jpg [33.51K]

1 (61).jpg [20.24K]

1 (62).jpg [159.34K]

1 (63).jpg [170.47K]

1 (64).jpg [93.12K]

1 (65).jpg [713.59K]

1 (66).jpg [81.52K]

1 (67).jpg [134.08K]

1 (68).jpg [319.17K]

1 (69).jpg [186.60K]

1 (7).jpg [21.33K]

1 (70).jpg [224.94K]

1 (71).jpg [96.45K]

1 (72).jpg [115.21K]

1 (73).jpg [311.38K]

1 (74).jpg [82.63K]

1 (75).jpg [97.10K]

1 (76).jpg [65.24K]

1 (77).jpg [233.37K]

1 (78).jpg [204.31K]

1 (79).jpg [50.55K]

1 (8).jpg [16.19K]

1 (80).jpg [35.71K]

1 (81).jpg [98.66K]

1 (82).jpg [175.55K]

1 (83).jpg [254.00K]

1 (84).jpg [71.32K]

1 (85).jpg [113.43K]

1 (86).jpg [236.51K]

1 (87).jpg [53.17K]

1 (88).jpg [46.66K]

1 (89).jpg [74.00K]

1 (9).jpg [19.41K]

1 (90).jpg [67.09K]

10 – 1-1F60PT601.jpg [18.92K]

12 – 1-1F60PT605.jpg [33.21K]

2 – 1-1F220151514.jpg [29.49K]

2 (10).jpg [33.95K]

2 (11).jpg [38.44K]

2 (12).jpg [36.76K]

3 – 1-1F220151517.jpg [22.96K]

6 – 1-1G214131033.jpg [15.23K]

视频 [195.60M]

1.mp4 [50.86M]

2.mp4 [36.83M]

3.mp4 [89.42M]

4.mp4 [18.50M]

提案封面范例 [3.01M]

1.jpg [15.41K]

2.jpg [1.85M]

3.jpg [28.62K]

3.png [74.02K]

4.jpg [513.29K]

5.jpg [553.27K]

线描logo欣赏 [3.40M]

1 (10).jpg [13.01K]

1 (18).jpg [53.52K]

1 (3).jpg [15.04K]

1 (30).jpg [58.37K]

1 (31).jpg [2.81M]

1 (4).jpg [17.45K]

1 (5).jpg [35.80K]

1 (6).jpg [23.12K]

1 (8).jpg [37.73K]

15 – 001Q43940-14.jpg [8.01K]

17 – 001Q45E2-16.jpg [9.76K]

20 – 001Q42M5-19.jpg [8.62K]

Michal Gwarda (1).jpg [11.30K]

Michal Gwarda (10).jpg [11.46K]

Michal Gwarda (12).jpg [13.71K]

Michal Gwarda (14).jpg [16.14K]

Michal Gwarda (15).jpg [10.15K]

Michal Gwarda (17).jpg [9.23K]

Michal Gwarda (18).jpg [11.92K]

Michal Gwarda (2).jpg [12.02K]

Michal Gwarda (21).jpg [9.06K]

Michal Gwarda (22).jpg [13.57K]

Michal Gwarda (3).jpg [13.26K]

Michal Gwarda (4).jpg [10.31K]

Michal Gwarda (42).jpg [14.08K]

Michal Gwarda (5).jpg [11.00K]

Michal Gwarda (51).jpg [11.02K]

Michal Gwarda (55).jpg [12.66K]

Michal Gwarda (60).jpg [12.68K]

Michal Gwarda (68).jpg [7.00K]

Michal Gwarda (69).jpg [11.39K]

Michal Gwarda (7).jpg [12.00K]

Michal Gwarda (70).jpg [6.89K]

Michal Gwarda (71).jpg [17.01K]

Michal Gwarda (73).jpg [14.09K]

Michal Gwarda (75).jpg [9.92K]

Michal Gwarda (76).jpg [12.70K]

Michal Gwarda (77).jpg [10.20K]

Michal Gwarda (78).jpg [13.52K]

Michal Gwarda (81).jpg [9.75K]

异形同构logo欣赏 [2.52M]

1 – 10191Gc2-0.jpg [24.67K]

1 (1).jpg [28.82K]

1 (10).jpg [14.29K]

1 (11).jpg [22.53K]

1 (12).jpg [15.37K]

1 (13).jpg [16.06K]

1 (14).jpg [31.48K]

1 (15).jpg [27.34K]

1 (16).jpg [25.29K]

1 (17).jpg [31.59K]

1 (18).jpg [17.00K]

1 (19).jpg [18.07K]

1 (2).jpg [29.40K]

1 (20).jpg [17.50K]

1 (21).jpg [20.71K]

1 (22).jpg [16.33K]

1 (23).jpg [28.26K]

1 (24).jpg [9.69K]

1 (25).jpg [23.72K]

1 (26).jpg [20.87K]

1 (27).jpg [17.42K]

1 (28).jpg [24.07K]

1 (29).jpg [29.12K]

1 (3).jpg [26.06K]

1 (30).jpg [29.66K]

1 (31).jpg [15.68K]

1 (32).jpg [27.45K]

1 (33).jpg [22.07K]

1 (34).jpg [14.85K]

1 (35).jpg [14.22K]

1 (36).jpg [13.82K]

1 (37).jpg [16.99K]

1 (38).jpg [24.32K]

1 (39).jpg [12.64K]

1 (4).jpg [22.47K]

1 (40).jpg [24.00K]

1 (41).jpg [13.63K]

1 (5).jpg [12.87K]

1 (54).jpg [11.27K]

1 (56).jpg [10.89K]

1 (6).jpg [22.32K]

1 (7).jpg [13.54K]

1 (8).jpg [24.17K]

1 (9).jpg [21.90K]

10 – 10191KG2-9.jpg [32.18K]

11 – 10191L556-10.jpg [22.53K]

12 – 10191M433-11.jpg [46.43K]

13 – 10191L4L-12.jpg [43.20K]

14 – 10191H202-13.jpg [34.94K]

15 – 10191MA3-14.jpg [37.47K]

18 – 0Q5112250-18.gif [75.33K]

2 – 10191HA5-1.jpg [37.35K]

3 – 10191H916-2.jpg [19.84K]

3 – 7-1F626132202.png [7.35K]

5 – 10191J3T-4.jpg [36.95K]

6 – 10191K3c-5.jpg [34.68K]

6 – 7-1F626132208.png [8.94K]

7 – 10191LG9-6.jpg [21.31K]

7 – 1-1FI10Z057.jpg [21.68K]

8 – 10191JS3-7.jpg [36.51K]

9 – 10191GT2-8.jpg [38.80K]

ea1e0274fa96848c1372b5ed1d66e3e4002449a2108f2c-a9JuUs_fw658.png [948.89K]

timg.jpg [37.50K]

坦克铅笔1.png [48.63K]

坦克铅笔2.png [56.51K]

坦克铅笔3.png [31.55K]

正负形logo欣赏 [940.55K]

1 – 1-1610100Z524.jpg [22.18K]

1 – 1-1G211092634.jpg [19.58K]

1 (1).jpg [15.05K]

1 (10).jpg [7.55K]

1 (11).jpg [7.44K]

1 (12).jpg [11.55K]

1 (13).jpg [25.97K]

1 (14).jpg [20.37K]

1 (15).jpg [13.36K]

1 (16).jpg [17.64K]

1 (17).jpg [18.26K]

1 (18).jpg [13.14K]

1 (19).jpg [11.81K]

1 (2).jpg [36.14K]

1 (20).jpg [21.00K]

1 (21).jpg [16.12K]

1 (22).jpg [33.33K]

1 (23).jpg [19.80K]

1 (24).jpg [15.12K]

1 (25).jpg [20.24K]

1 (26).jpg [15.67K]

1 (27).jpg [18.18K]

1 (28).jpg [13.85K]

1 (29).jpg [17.12K]

1 (3).jpg [18.82K]

1 (30).jpg [5.44K]

1 (31).jpg [13.85K]

1 (32).jpg [16.06K]

1 (33).jpg [20.59K]

1 (36).jpg [15.58K]

1 (37).jpg [8.21K]

1 (39).jpg [7.37K]

1 (4).jpg [13.03K]

1 (42).jpg [7.31K]

1 (5).jpg [12.92K]

1 (50).jpg [6.44K]

1 (51).jpg [13.55K]

1 (58).jpg [10.23K]

1 (6).jpg [6.36K]

1 (61).jpg [9.41K]

1 (7).jpg [9.06K]

1 (73).jpg [9.63K]

1 (8).jpg [13.26K]

1 (9).jpg [7.55K]

10 – 1-1610100Z542.jpg [10.49K]

11 – 1-1610100Z544.jpg [5.31K]

11 – 7-1F626132215.png [8.84K]

2 – 1-1610100Z526.jpg [32.09K]

2 – 7-1F626132200.png [10.58K]

3 – 1-1610100Z528.jpg [34.79K]

4 – 1-1610100Z531.jpg [16.79K]

5 – 1-1610100Z533.jpg [16.73K]

6 – 1-1610100Z535.jpg [25.29K]

7 – 1-1610100Z537.jpg [25.36K]

8 – 1-1610100Z539.jpg [37.32K]

9 – 1-1610100Z540.jpg [50.93K]

Michal Gwarda (30).jpg [10.91K]

LOGO特训营-6节 [314.62M]

徽章类logo欣赏 [6.79M]

1 (1).jpg [57.96K]

1 (10).jpg [35.27K]

1 (12).jpg [38.31K]

1 (13).jpg [25.29K]

1 (14).jpg [14.55K]

1 (15).jpg [23.95K]

1 (16).jpg [12.68K]

1 (17).jpg [22.19K]

1 (18).jpg [25.43K]

1 (19).jpg [12.45K]

1 (2).jpg [24.84K]

1 (20).jpg [12.89K]

1 (21).jpg [44.71K]

1 (22).jpg [23.99K]

1 (23).jpg [28.26K]

1 (24).jpg [28.79K]

1 (25).jpg [63.38K]

1 (26).jpg [63.02K]

1 (27).jpg [55.41K]

1 (28).jpg [61.42K]

1 (29).jpg [58.09K]

1 (3).jpg [20.32K]

1 (30).jpg [56.03K]

1 (31).jpg [54.19K]

1 (32).jpg [55.57K]

1 (33).jpg [56.46K]

1 (34).jpg [50.76K]

1 (35).jpg [62.10K]

1 (36).jpg [54.26K]

1 (37).jpg [58.60K]

1 (38).jpg [60.48K]

1 (39).jpg [58.65K]

1 (4).jpg [17.84K]

1 (40).jpg [55.87K]

1 (41).jpg [60.04K]

1 (42).jpg [13.30K]

1 (43).jpg [18.33K]

1 (44).jpg [32.56K]

1 (45).jpg [24.52K]

1 (46).jpg [18.24K]

1 (47).jpg [36.25K]

1 (48).jpg [29.86K]

1 (49).jpg [22.65K]

1 (5).jpg [37.38K]

1 (50).jpg [28.68K]

1 (51).jpg [57.02K]

1 (52).jpg [39.54K]

1 (53).jpg [39.65K]

1 (54).jpg [50.67K]

1 (55).jpg [17.93K]

1 (56).jpg [19.76K]

1 (57).jpg [16.21K]

1 (58).jpg [15.63K]

1 (59).jpg [44.88K]

1 (6).jpg [31.62K]

1 (60).jpg [33.51K]

1 (61).jpg [20.24K]

1 (62).jpg [159.34K]

1 (63).jpg [170.47K]

1 (64).jpg [93.12K]

1 (65).jpg [713.59K]

1 (66).jpg [81.52K]

1 (67).jpg [134.08K]

1 (68).jpg [319.17K]

1 (69).jpg [186.60K]

1 (7).jpg [21.33K]

1 (70).jpg [224.94K]

1 (71).jpg [96.45K]

1 (72).jpg [115.21K]

1 (73).jpg [311.38K]

1 (74).jpg [82.63K]

1 (75).jpg [97.10K]

1 (76).jpg [65.24K]

1 (77).jpg [233.37K]

1 (78).jpg [204.31K]

1 (79).jpg [50.55K]

1 (8).jpg [16.19K]

1 (80).jpg [35.71K]

1 (81).jpg [98.66K]

1 (82).jpg [175.55K]

1 (83).jpg [254.00K]

1 (84).jpg [71.32K]

1 (85).jpg [113.43K]

1 (86).jpg [236.51K]

1 (87).jpg [53.17K]

1 (88).jpg [46.66K]

1 (89).jpg [74.00K]

1 (9).jpg [19.41K]

1 (90).jpg [67.09K]

10 – 1-1F60PT601.jpg [18.92K]

12 – 1-1F60PT605.jpg [33.21K]

2 – 1-1F220151514.jpg [29.49K]

2 (10).jpg [33.95K]

2 (11).jpg [38.44K]

2 (12).jpg [36.76K]

3 – 1-1F220151517.jpg [22.96K]

6 – 1-1G214131033.jpg [15.23K]

视频 [281.02M]

1.mp4 [68.46M]

2.mp4 [152.94M]

3.mp4 [59.62M]

线描logo欣赏 [3.40M]

1 (10).jpg [13.01K]

1 (18).jpg [53.52K]

1 (3).jpg [15.04K]

1 (30).jpg [58.37K]

1 (31).jpg [2.81M]

1 (4).jpg [17.45K]

1 (5).jpg [35.80K]

1 (6).jpg [23.12K]

1 (8).jpg [37.73K]

15 – 001Q43940-14.jpg [8.01K]

17 – 001Q45E2-16.jpg [9.76K]

20 – 001Q42M5-19.jpg [8.62K]

Michal Gwarda (1).jpg [11.30K]

Michal Gwarda (10).jpg [11.46K]

Michal Gwarda (12).jpg [13.71K]

Michal Gwarda (14).jpg [16.14K]

Michal Gwarda (15).jpg [10.15K]

Michal Gwarda (17).jpg [9.23K]

Michal Gwarda (18).jpg [11.92K]

Michal Gwarda (2).jpg [12.02K]

Michal Gwarda (21).jpg [9.06K]

Michal Gwarda (22).jpg [13.57K]

Michal Gwarda (3).jpg [13.26K]

Michal Gwarda (4).jpg [10.31K]

Michal Gwarda (42).jpg [14.08K]

Michal Gwarda (5).jpg [11.00K]

Michal Gwarda (51).jpg [11.02K]

Michal Gwarda (55).jpg [12.66K]

Michal Gwarda (60).jpg [12.68K]

Michal Gwarda (68).jpg [7.00K]

Michal Gwarda (69).jpg [11.39K]

Michal Gwarda (7).jpg [12.00K]

Michal Gwarda (70).jpg [6.89K]

Michal Gwarda (71).jpg [17.01K]

Michal Gwarda (73).jpg [14.09K]

Michal Gwarda (75).jpg [9.92K]

Michal Gwarda (76).jpg [12.70K]

Michal Gwarda (77).jpg [10.20K]

Michal Gwarda (78).jpg [13.52K]

Michal Gwarda (81).jpg [9.75K]

异形同构logo欣赏 [2.52M]

1 – 10191Gc2-0.jpg [24.67K]

1 (1).jpg [28.82K]

1 (10).jpg [14.29K]

1 (11).jpg [22.53K]

1 (12).jpg [15.37K]

1 (13).jpg [16.06K]

1 (14).jpg [31.48K]

1 (15).jpg [27.34K]

1 (16).jpg [25.29K]

1 (17).jpg [31.59K]

1 (18).jpg [17.00K]

1 (19).jpg [18.07K]

1 (2).jpg [29.40K]

1 (20).jpg [17.50K]

1 (21).jpg [20.71K]

1 (22).jpg [16.33K]

1 (23).jpg [28.26K]

1 (24).jpg [9.69K]

1 (25).jpg [23.72K]

1 (26).jpg [20.87K]

1 (27).jpg [17.42K]

1 (28).jpg [24.07K]

1 (29).jpg [29.12K]

1 (3).jpg [26.06K]

1 (30).jpg [29.66K]

1 (31).jpg [15.68K]

1 (32).jpg [27.45K]

1 (33).jpg [22.07K]

1 (34).jpg [14.85K]

1 (35).jpg [14.22K]

1 (36).jpg [13.82K]

1 (37).jpg [16.99K]

1 (38).jpg [24.32K]

1 (39).jpg [12.64K]

1 (4).jpg [22.47K]

1 (40).jpg [24.00K]

1 (41).jpg [13.63K]

1 (5).jpg [12.87K]

1 (54).jpg [11.27K]

1 (56).jpg [10.89K]

1 (6).jpg [22.32K]

1 (7).jpg [13.54K]

1 (8).jpg [24.17K]

1 (9).jpg [21.90K]

10 – 10191KG2-9.jpg [32.18K]

11 – 10191L556-10.jpg [22.53K]

12 – 10191M433-11.jpg [46.43K]

13 – 10191L4L-12.jpg [43.20K]

14 – 10191H202-13.jpg [34.94K]

15 – 10191MA3-14.jpg [37.47K]

18 – 0Q5112250-18.gif [75.33K]

2 – 10191HA5-1.jpg [37.35K]

3 – 10191H916-2.jpg [19.84K]

3 – 7-1F626132202.png [7.35K]

5 – 10191J3T-4.jpg [36.95K]

6 – 10191K3c-5.jpg [34.68K]

6 – 7-1F626132208.png [8.94K]

7 – 10191LG9-6.jpg [21.31K]

7 – 1-1FI10Z057.jpg [21.68K]

8 – 10191JS3-7.jpg [36.51K]

9 – 10191GT2-8.jpg [38.80K]

ea1e0274fa96848c1372b5ed1d66e3e4002449a2108f2c-a9JuUs_fw658.png [948.89K]

timg.jpg [37.50K]

坦克铅笔1.png [48.63K]

坦克铅笔2.png [56.51K]

坦克铅笔3.png [31.55K]

正负形logo欣赏 [940.55K]

1 – 1-1610100Z524.jpg [22.18K]

1 – 1-1G211092634.jpg [19.58K]

1 (1).jpg [15.05K]

1 (10).jpg [7.55K]

1 (11).jpg [7.44K]

1 (12).jpg [11.55K]

1 (13).jpg [25.97K]

1 (14).jpg [20.37K]

1 (15).jpg [13.36K]

1 (16).jpg [17.64K]

1 (17).jpg [18.26K]

1 (18).jpg [13.14K]

1 (19).jpg [11.81K]

1 (2).jpg [36.14K]

1 (20).jpg [21.00K]

1 (21).jpg [16.12K]

1 (22).jpg [33.33K]

1 (23).jpg [19.80K]

1 (24).jpg [15.12K]

1 (25).jpg [20.24K]

1 (26).jpg [15.67K]

1 (27).jpg [18.18K]

1 (28).jpg [13.85K]

1 (29).jpg [17.12K]

1 (3).jpg [18.82K]

1 (30).jpg [5.44K]

1 (31).jpg [13.85K]

1 (32).jpg [16.06K]

1 (33).jpg [20.59K]

1 (36).jpg [15.58K]

1 (37).jpg [8.21K]

1 (39).jpg [7.37K]

1 (4).jpg [13.03K]

1 (42).jpg [7.31K]

1 (5).jpg [12.92K]

1 (50).jpg [6.44K]

1 (51).jpg [13.55K]

1 (58).jpg [10.23K]

1 (6).jpg [6.36K]

1 (61).jpg [9.41K]

1 (7).jpg [9.06K]

1 (73).jpg [9.63K]

1 (8).jpg [13.26K]

1 (9).jpg [7.55K]

10 – 1-1610100Z542.jpg [10.49K]

11 – 1-1610100Z544.jpg [5.31K]

11 – 7-1F626132215.png [8.84K]

2 – 1-1610100Z526.jpg [32.09K]

2 – 7-1F626132200.png [10.58K]

3 – 1-1610100Z528.jpg [34.79K]

4 – 1-1610100Z531.jpg [16.79K]

5 – 1-1610100Z533.jpg [16.73K]

6 – 1-1610100Z535.jpg [25.29K]

7 – 1-1610100Z537.jpg [25.36K]

8 – 1-1610100Z539.jpg [37.32K]

9 – 1-1610100Z540.jpg [50.93K]

Michal Gwarda (30).jpg [10.91K]

~$01课件.pptx [0.16K]

444.jpg [72.04K]

timg (1).jpg [137.50K]

timg.jpg [225.00K]

大雁.jpg [65.08K]

课堂实操.eps [18.88M]

人物.jpg [613.76K]

LOGO特训营-7节 [311.64M]

视频 [299.19M]

1.mp4 [81.06M]

2.mp4 [117.70M]

3.mp4 [100.43M]

9个-01.jpg [107.32K]

9个-02.jpg [205.10K]

9个-03.jpg [161.92K]

9个-04.jpg [169.45K]

9个-05.jpg [119.68K]

9个-06.jpg [178.28K]

9个-07.jpg [151.55K]

9个-08.jpg [128.84K]

9个-09.jpg [149.24K]

未标题-1.eps [11.11M]

LOGO特训营-8节 [927.24M]

实战演练灵感库 [3.87M]

25-dyas-golden-radio-logos-03.jpg [15.57K]

25-dyas-golden-radio-logos-04.jpg [16.61K]

25-dyas-golden-radio-logos-12.jpg [19.08K]

25-dyas-golden-radio-logos-20.jpg [18.23K]

timg (1).jpg [7.68K]

timg (10).jpg [11.07K]

timg (11).jpg [5.08K]

timg (12).jpg [5.97K]

timg (2).jpg [14.45K]

timg (3).jpg [52.76K]

timg (4).jpg [45.24K]

timg (5).jpg [39.85K]

timg (6).jpg [9.74K]

timg (7).jpg [19.92K]

timg (8).jpg [11.43K]

timg (9).jpg [7.85K]

timg.jpg [7.66K]

u=1697372207,34812217&fm=27&gp=0.jpg [4.91K]

u=2990462160,3473195671&fm=27&gp=0.jpg [7.66K]

u=3818841011,4145227726&fm=27&gp=0.jpg [7.56K]

斐波那契黄金螺旋分割线.eps [3.55M]

视频 [847.31M]

第一期黄金比例+yoga风完整视频 [650.84M]

01.mp4 [152.51M]

02.mp4 [220.41M]

03.mp4 [217.40M]

04.mp4 [60.52M]

1.mp4 [6.79M]

2.mp4 [103.75M]

3.mp4 [85.93M]

01课件.ppt [6.00M]

练习1.ai [37.67M]

练习2.ai [32.39M]

LOGO特训营-9节 [538.16M]

02 辅助图案 [40.88M]

雍鑫集团 [21.20M]

雍鑫集团图标AI格式(1) [转换].ai [10.09M]

雍鑫形象文件.pptx [11.12M]

0.jpg [126.09K]

1.jpg [238.00K]

2.jpg [71.20K]

3.jpg [184.10K]

4.jpg [95.75K]

5.jpg [161.99K]

6.jpg [319.17K]

7.jpg [203.77K]

8.jpg [455.70K]

工大宾馆-千度.jpg [2.57M]

互联网主视觉-千度设计.ai [15.29M]

03 VI资料库 [196.29M]

VI手册资源库 [155.90M]

百思特汽车VI [77.20M]

BEST VI手册.ppt [27.76M]

VI手册.ai [49.44M]

VI模板3.ai [30.67M]

餐饮VI.ai [1.22M]

高尔夫俱乐部VI模板.ai [16.51M]

金融VI模板.ai [8.55M]

联想VI手册.pdf [9.23M]

尚水珠宝VI基础.ai [3.27M]

中国联通VI手册-全.ppt [9.26M]

1.jpg [222.14K]

2.jpg [224.94K]

3.jpg [459.23K]

VI分项报价-千度设计.pdf [1.18M]

VI系统.doc [78.00K]

君泽汇VI基础部分.pdf [38.21M]

完整的VI手册目录.doc [28.00K]

logo简单设计提案延展范例 [51.44M]

0.jpg [319.81K]

1.jpg [89.39K]

1.png [1.84M]

10.jpg [173.46K]

10.png [1.69M]

11.jpg [101.49K]

12.jpg [67.80K]

13.jpg [36.03K]

14.jpg [286.42K]

15.jpg [95.57K]

16.jpg [234.82K]

17.jpg [367.44K]

18.jpg [134.44K]

2.jpg [294.70K]

2.png [1.16M]

3.jpg [277.00K]

3.png [1.85M]

4.jpg [117.56K]

4.png [208.56K]

5.jpg [108.98K]

5.png [449.25K]

6.jpg [286.89K]

6.png [861.09K]

7.jpg [235.00K]

7.png [861.09K]

8.jpg [212.76K]

8.png [287.51K]

9.jpg [220.37K]

9.png [1.32M]

comilli标志设计提案延展.ai [37.41M]

LOGO特训营-09节 [243.31M]

01.mp4 [103.83M]

02.mp4 [7.24M]

03.mp4 [126.22M]

04.mp4 [6.01M]

10894706_103557292032_2.jpg [66.79K]

1dd9596e40900211a5e16ec6a9f0cb35d4ebdf5e1ccf7-J0cYEb_fw658.png [87.56K]

1ee07cd6007ce15ac1ba435ff8a27541e30512d812317-NRaYPP_fw658.jpg [26.16K]

68ebc79f20618a2195783a8a863e16632a8fe5c74aeae-xpMUPl_fw658.jpg [99.52K]

8bd7c40265be47067d4ff53c975d4b469f24276a489bf-7itaQQ_fw658.jpg [234.43K]

webwxgetmsgimg.jpg [51.54K]

辅助图案演示.ai [1.64M]

叁芈科技.ai [1.01M]

项目合同书模板.doc [2.89M]

战士灵感.jpg [155.39K]

百度网盘地址:

抱歉,此资源仅限VIP下载,请先
下载价格:VIP专享
此资源仅对VIP开放下载
0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
没有账号? 忘记密码?